Feedback - texter

Förr var det vanligt att markera eventuella fel i elevtexter med färgad penna. Jag tycker det fungerar riktigt bra att göra tvärtom, markera och stryka under de meningar och stycken som eleven lyckats extra bra med!
 
I skrivandet arbetar mina elever alltid mot ett specifikt mål, det kan ex vara att öva gestaltande beskrivningar i  berättande texer. När det är dags för mig att läsa igenom en elevtext fokuserar jag på de starkaste delarna i texten och i första hand på hur hen lyckats med gestaltande beskrivningar (om det är målet), jag stryker under (med färgad penna) det jag ser att eleven klarat bra och som jag vill lyfta fram som positivt! Jag vill att mina elever ska bli mer medvetna om vad som fungerar bra i en text, vad de ska ta med sig till nästa nivå och fortsätta använda och utveckla.
 
Nästa steg är att se vad texten behöver för att nå nästa kravnivå samt hjälpa eleven förstå hur och vad som ska utvecklas genom att hitta ett lämpligt "övningsmoment" i texten. Jag brukar rita in en stjärna vid något lämpligt ställe i texten som jag tror kan passa att arbeta lite till med. Det blir sedan ett samtal med eleven där jag verkligen lyfter textens starka delar samt samtalar om vad som är nästa steg framåt. Med de äldre eleverna tittar vi också på en förenklad betygsmatris. Fokus i samtalet är: Det här ser jag att du kan / se vad mycket du kan, det här är nästa nivå att fortsätta öva. När man lägger fram det så här blir det en positiv känsla:  Det här kan du / du kan mycket, fortsätt öva... i stället för Det här kan du inte, fortsätt öva...
 
Det är intressant att se föräldrars reaktioner på mina rättningar, först oron i deras ögon när de ser allt som är markerat i barnets text. Sedan lättnaden i blicken när jag berättar att jag strukit under allt som barnet lyckats riktigt bra med, meningar som lyfter texten, utvecklad händelse, osv.
 
Det finns kanske många föräldrar ute i landet som fortfarande minns sina rödmarkerade texter, jag tror inte vi behöver fler  ; )