Frågor till boksamtal

I boksamtal behöver det finnas intressanta och spännande frågor att diskutera. Jag skulle säga att det finns standardfrågor/uppgifter som inte är särskilt svåra ex Var utspelar sig berättelsen? Vilka är huvudkaraktärerna? osv. Sådana uppgifter är mer allmänna, inte oviktiga men bjuder inte direkt in eleven till att tycka och tänka. Med små förändringar så blir det mer intressant och mer riktat direkt till eleven ex Vad har du fått reda på om karaktärerna i berättelsen? Vilka karaktärer tror du kommer vara viktiga i berättelsen? Skulle du gjort något annorlunda om du var huvudpersonen? Hur hade berättelsen slutat om du fått bestämma? Varför tror ni att författaren valde att avsluta berättelsen så här?
Jag tycker det blir stor skillnad, frågorna bjuder in eleven på ett helt annat sätt och det blir en direkt uppmaning att tänka efter och delge andra sina tankar. Det blir mer intressanta samtal och diskussioner, helt plötsligt vill elever veta varför någon tycker si eller så och sedan är boksamtalet i full gång.
 
 
 
 
 

Dyslexi

 
Jag har länge tänkt skriva ett blogginlägg om dyslexi eftersom jag har ett särskilt intresse för ämnet. Det som känts nästan omöjligt är att få ner alla tankar i en relativt kort text men nu gör jag i alla fall ett försök, så här kommer några rader om hur jag tänker i mitt arbete och i min undervisning.

Oftast följer jag elever från år 4 till år 6. När jag tar emot en elev i år 4 med dyslexi så har jag förhoppningar om vad vårt gemensamma arbete ska åstadkomma under dessa tre år och det handlar inte endast om kunskapskrav. Jag hoppas att eleven, när den lämnar år 6, ska känna gott självförtroende i ämnet svenska, kunna självständigt använda alternativa verktyg och känna sig trygg med att producera egna texter samt i läsning har utvecklats så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Här nedan har jag försökt strukturera upp något av det jag tycker är viktigt i arbetet med dessa elever, det hade kunnat bli hur många punkter som helst men för mig är dessa åtta kanske något av grundpelare. Några kan tyckas självklara men jag tror det är bra att påminnas...

1. Läs psykolog/dyslexiutredningar noggrant, delge berörda lärare! Skriv gärna en lista över rekommenderade åtgärder som sedan regelbundet följs upp ex under IUP-samtal.

 

2. Lägg upp en tydlig plan, kontinuerliga läs- och skrivstunder. Det är vanligt att man behöver skilja på lästräning och läsupplevelse om avkodningen tar för mycket kraft och energi.

 

3. Kartlägg noggrant läs- och skrivutvecklingen. Vi behöver ha koll på om arbetet/insatserna ger en god utveckling.

 

4. Börja använda alternativa verktyg i tideleven behöver handledning och tid för att lära sig använda dem på bästa sätt.

 

5. Jag upplever att det är positivt om svenskundervisningen utgår från "öppna uppgifter" som ger eleven möjlighet att använda sina erfarenheter, kunskaper och intressen. Min erfarenhet är att många elever med dyslexi får bekymmer med vissa läromedel/ arbetsböcker som har många korta instruktioner/uppgifter att läsa, varje ord är viktigt i en kort instruktion och blir ett ord fel förstår man inte vad man ska göra. Det kan också kännas nedslående om läsandet tar mycket kraft och tid medan klasskamraterna jobbar på i högt tempo och kanske endast behöver koncentrera sig på uppgifternas innehåll och syfte. 

 

6. Vid bedömning, betygssättning kan det bli aktuellt att använda undantagsbestämmelsen. Den är till för att ge eleven en rättvis bedömning. "Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte haft någon möjlighet att nå ett visst betyg. Det är alltså inte meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg. Bestämmelsen är till för de elever som har en funktionsnedsättning, av inte tillfällig natur, som direkt hindrar eleven från att nå enstaka delar av kunskapskraven." http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/elever-med-funktionsnedsattning

 

7. Se bortom dyslexin. Vilka är elevens starka sidor och hur kan hen använda dem i det dagliga skolarbetet?  På vilket sätt får eleven bäst möjlighet att utvecklas och visa vad hen kan? Lägg inte fokus på stavning och knagglig läsning, svenskämnet är mycket mer än så. En text kan ha fantastiska kvalitéer vad gäller handling och fina beskrivningar, i boksamtal kan eleven få uttrycka åsikter och tankar som inte hindras av dyslexin, osv. Det är viktigt att eleven får lyckas!

 

8. Lyssna på eleven. Samråd med elev och förälder om ex vilka alternativa verktyg som kan passa eleven eller vilka extra anpassningar och åtgärder som behövs. Låt eleven utvärdera sin skolsituation, vad fungerar bra, inte bra? Jag tycker det är viktigt att eleven får möjlighet att bli mer medveten om vad som passar och hjälper hen i undervisningssituationer och i sin kunskapsinhämtning, det kommer eleven att ha nytta av även längre fram i sin skolgång.

Om du som läser undrar över något eller tycker att jag glömt något väldigt viktigt så får du gärna skriva en kommentar, tack på förhand!

 

 

SO och svenska


Just nu kombinerar jag SO och svenska en hel del. I år 5 har eleverna arbetat med att skapa egna länder, ett riktigt roligt arbete! Eleverna fick börja med att klura på frågeställningen "Vad är ett land?" Utifrån det samtalet har arbetet sedan gått vidare till följande uppgifter:
  • Rita en karta över ditt land
  • Rita/måla en flagga
  • Skriv en faktaruta om landet
  • Skriv en beskrivande text om ditt land 
  • Presentera ditt land för klasskamrater
När eleverna ritar sina länder så ger jag dem i uppgift att ha med vissa geografiska begrepp som de övat i år 4. Jag tycker att det här är ett arbete med många möjligheter ex studerar vi världskartan en hel del; vad betyder färgerna, vilket klimat har landet? o s v. Var i världen vill du placera ditt land, varför just där? Vi tittar på deras egna kartor och diskuterar betydelsen av färger, placering av floder, sjöar, städer, osv.
Olika statsskick har vi också diskuterat eftersom eleverna har i uppgift att bestämma vilket statsskick det egna landet ska ha. I anslutning till samtalen om statsskick har det passat bra att titta på avsnitt ur serien Dröm om demokrati.
 
När man arbetar med sådana här uppgifter så tycker jag det blir en häftig kombination av dels geografi- och samhällskunskap men också elevernas egna erfarenheter, tankar och åsikter. Det är också fantastiskt kul att se elever lägga ner själ och hjärta i skapandet av sina länder, det blir otroligt fina arbeten : )
 
 
 
 
 
Visa fler inlägg